પરોઢ થતાં પહેલાં MOBI Ð


15 thoughts on “પરોઢ થતાં પહેલાં

 1. Mitali Raval Mitali Raval says:

  જરૂર વાંચજો.
  ને વાચવા કરતા અનુભવ કરજો.

  હું સુનંદા સાથે રાહ જોતા જોતા ક્યારે સુનંદા ની વેદના માં ભળી ગઈ એનું મને ભાન ના રહ્યું. જીવન માં પ્રેમ કરવો અગત્ય છે. પણ પ્રેમ ને કારણે આટલી વેદના અનુભવી જરૂરી છે?

  શું કામ અતીત વારંવાર દરવાજા ખટખટાવ્યા કરે છે?
  ને શું કામ એને એ બારણું ઉઘાડીને આપણે અંદર પ્રવેશ આપ્યે છીએ?

  સુનંદા એના અનિશ્ચિત જીવન ને આનંદ થી ભરી દે એવા માર્ગ પર ગઈ હશે એવું માનીને અત્યારે મારી કલમ ને વિરામ આપુ છું.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


પરોઢ થતાં પહેલાં ❮Ebook❯ ➤ પરોઢ થતાં પહેલાં Author Kundanika Kapadia – Natus-physiotherapy.co.uk Amazing Books, પરોઢ થતાં પહેલાં author Kundanika Kapadia This is very good and becomes the main topic to read, the readers are very takjup and always take inspiration from Amazing books, પરોઢ થતાં પહેલાં author Kundanika Kapadia This is very good and becomes the main topic to read, the readers are very takjup and always take inspiration from the contents of the book પરોઢ થતાં પહેલાં, essay by Kundanika Kapadia Is now પરોઢ થતાં Kindle - on our website and you can download it by register what are you waiting for? Please read and make a refission for you.

 • Hardcover
 • 206 pages
 • પરોઢ થતાં પહેલાં
 • Kundanika Kapadia
 • Gujarati
 • 09 April 2018

About the Author: Kundanika Kapadia

Is a wellknown author, some of his books are a fascination for readers like in the પરોઢ થતાં પહેલાં book, this is one of the most wanted Kundanika Kapadia author readers around the world.