از میهن آنچه در چمدان دارم ePUB

از میهن آنچه در چمدان دارم ❰Download❯ ➺ از میهن آنچه در چمدان دارم Author اسماعیل خویی – Natus-physiotherapy.co.uk Amazing Book, از میهن آنچه در چمدان دارم by اسماعیل خویی This is very good and becomes the main topic to read, the readers are very takjup and always take inspiration f Amazing Book, از میهن آنچه در چمدان آنچه در ePUB ´ دارم by اسماعیل خویی از میهن eBook ☆ This is very good and becomes the main topic to read, the میهن آنچه در PDF Í readers are very takjup and always take inspiration from the contents of the book از میهن آنچه در چمدان دارم, essay by اسماعیل خویی Is now on our website and you can download it by register what are you waiting for? Please read and make a refission for you.


13 thoughts on “از میهن آنچه در چمدان دارم

  1. Ali Ali says:

    مجموعه ای از برخی اشعار خویی در سال های هجرت.

    از 1335 که نخستین دفتر شعر اسماعیل خوئی در مشهد به چاپ رسیده، بییش از نیم قرن است که خویی شاعر مانده است. او از زمره ی پیشتازان شعر معاصر ماست که در این سه دهه به دلیل دور ماندن از پایتخت فرهنگی اش، متاسفانه نزد نسل معاصر چندان آشنا نیست. باید گفت او از نسل بلا فصل شاعران دوران نیمایی ست، و از آنجا که بر ادبیات قدیم و جدید فارسی مسلط بوده و تاریخ و زبان را می شناسد، و در عین حال، فلسفه خوانده است، شعرش سخت محکم و جاندار است. او نیز چون اخوان ثالث، خراسانی ست، و شعرش گرایش به روایت دارد. آنچه بیشتر شعر خویی را از چشم نسل معاصر دور نگهداشته، موضع گیری های سیاسی اوست که با ذهنیت منتقدان شعر در ایران، موانستی ندارد، و یکی هم زبان تند و بی تملق اوست که سبب شده تا بسیاری از اساتید، عمدن به او و شعرش نپردازند. این همه بر کسی که از تراژدی های پی در پی زندگی اسماعیل خویی، به ویژه در این سی ساله بی خبر باشد، چندان حرجی نیست. شعر اسماعیل خویی اما ماندنی ست.

    درباره ی شعر
    https://www.goodreads.com/author_blog...


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *