کارنامه ی اسماعیل خویی / کتاب


کارنامه ی اسماعیل خویی / کتاب نخست [Download] ➹ کارنامه ی اسماعیل خویی / کتاب نخست ➾ اسماعیل خویی – Natus-physiotherapy.co.uk Best Ebook, کارنامه ی اسماعیل خویی / کتاب نخست by اسماعیل خویی This is very good and becomes the main topic to read, the readers are very takjup and always take i اسماعیل خویی ePUB ↠ Best Ebook, کارنامه ی اسماعیل خویی کتاب نخست by اسماعیل خویی This is very good and becomes the main topic to read, the readers are very takjup and always take inspiration from the contents of the book کارنامه ی اسماعیل خویی کتاب نخست, essay by اسماعیل خویی Is now on our website and you can download it by register what are you waiting for? Please read and make a refission for کارنامه ی PDF/EPUB or you.


10 thoughts on “کارنامه ی اسماعیل خویی / کتاب نخست

 1. Ali Ali says:

  Seven poem collections in one volume. Esma’il Khoii is a pioneer in Persian modern poetry.
  مجموعه ی هفت دفتر از اشعار اسماعیل خویی که در جلد اول دوباره به چاپ رسیده است.
  از 1335 که نخستین دفتر شعر اسماعیل خوئی در مشهد به چاپ رسیده، اینک 51 سال است که خویی شعر می سراید. او یکی از پیشتازان شعر معاصر ماست که در این سه دهه به دلیل دور ماندن از پایتخت فرهنگی اش، متاسفانه در نزد نسل معاصر چندان آشنا نیست. من اما اگر بخواهم کمی بی انصاف باشم، می گویم خویی از نسل بلا فصل شاعران دوران نیمایی ست، شعرش سخت محکم و جاندار است چرا که خویی نه تنها بر ادبیات قدیم و جدید فارسی مسلط است و تاریخ و زبان را به نیکی می داند، بلکه فلسفه خوانده و در این زمینه سال ها مدرس بوده است. ویژگی دیگر خویی آن است که از خطه ی شعر فارسی، یعنی خراسان برخاسته و شعرش همچون اخوان ثالث اغلب روایی ست. از عوامل دیگری که خویی را از چشم نسل معاصر دور نگهداشته، یکی موضع گیری های سیاسی اوست که از دیرباز با ذهنیت منتقدان شعر در ایران موانستی نداشته، و دیگر زبان تند و بی تملق اوست که باعث شده تا بسیاری از اساتید عمدن به او و شعرش نپردازند و حتی بسیاری از دوستان دیر و دورش نیز از او برنجند. این همه بر کسی که از تراژدی های پی در پی زندگی اسماعیل خویی، به ویژه در این سی ساله بی خبر باشد، چندان حرجی نیست. با این همه شعر اسماعیل خویی ماندنی ست چرا که به گمان من او از زمره شاعران بزرگ معاصر ماست. امید که سال ها بماند و بسراید.

  از 1335 که نخستین دفتر شعر اسماعیل خوئی در مشهد به چاپ رسیده، بییش از نیم قرن است که خویی شاعر مانده است. او از زمره ی پیشتازان شعر معاصر ماست که در این سه دهه به دلیل دور ماندن از پایتخت فرهنگی اش، متاسفانه نزد نسل معاصر چندان آشنا نیست. باید گفت او از نسل بلا فصل شاعران دوران نیمایی ست، و از آنجا که بر ادبیات قدیم و جدید فارسی مسلط بوده و تاریخ و زبان را می شناسد، و در عین حال، فلسفه خوانده است، شعرش سخت محکم و جاندار است. او نیز چون اخوان ثالث، خراسانی ست، و شعرش گرایش به روایت دارد. آنچه بیشتر شعر خویی را از چشم نسل معاصر دور نگهداشته، موضع گیری های سیاسی اوست که با ذهنیت منتقدان شعر در ایران، موانستی ندارد، و یکی هم زبان تند و بی تملق اوست که سبب شده تا بسیاری از اساتید، عمدن به او و شعرش نپردازند. این همه بر کسی که از تراژدی های پی در پی زندگی اسماعیل خویی، به ویژه در این سی ساله بی خبر باشد، چندان حرجی نیست. شعر اسماعیل خویی اما ماندنی ست.

  درباره ی شعر
  https://www.goodreads.com/author_blog...


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *