Paperback Í Drenje PDF Ê


Drenje ❴Download❵ ➾ Drenje Author Luka Bekavac – Natus-physiotherapy.co.uk Prvijenac Luke Bekavca roman je koji plijeni pa nju prije svega na inom na koji je konstruiran pripovjedni svijet, izbru enim stilom i neobi no pomaknutom tematikom Bekavac ro en u Osijeku , asistent Prvijenac Luke Bekavca roman je koji plijeni pa nju prije svega na inom na koji je konstruiran pripovjedni svijet, izbru enim stilom i neobi no pomaknutom tematikom Bekavac ro enu Osijeku , asistent na zagreba koj komparatistici koji se zapa enim tekstovima i prijevodima pojavljivao u brojnim tiskovinama i u radijskom eteru, odlu io je, naime, o nekim poznatim i pro vakanim temama napisati roman totalno druk iji od drugih i uspio je konstruirati i zaokru iti dosljedno izveden roman koncept, na kakav ne nailazimo ba previ e esto.

 • Paperback
 • 158 pages
 • Drenje
 • Luka Bekavac
 • Croatian
 • 07 February 2019

About the Author: Luka Bekavac

Luka Bekavac ro en je u Osijeku Diplomirao je komparativnu knji evnost i filozofiju te doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje od radi na Odsjeku za komparativnu knji evnost Objavljivao je autorske tekstove i prijevode u asopisima Zarez, Tvr a, Quorum lan uredni tva , Gordogan, Frakcija, Knji evna revija, dana, Akt, Knji evna smotra, Umjetnost rije i, Filozofska istra ivanja i Performance Research te u emisijama Tre ega programa Hrvatskog radija i Radija Njegov prvi roman Drenje Zagreb, bio je nominiran za niz regionalnih knji evnih nagrada Drugi roman Viljevo dobio je Nagradu Janko Poli Kamov Hrvatskog dru tva pisaca za godinu, nagradu Europske unije za knji evnost i Nagradu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za za podru je knji evnosti.10 thoughts on “Drenje

 1. Martina Martina says:

  Ne vjerujem da sam ikad pro itala prozno djelo koje se toliko opire ukalupljivanju u odre eni anr kao Drenje I sad, kad su mi se dojmovi slegli, ne mogu to no re i ni to je Drenje , ni za to me toliko fascinira Jer, nije rije ni o hororu, ni o trileru, ni o psiholo kom romanu, iako roman ima elemente svih navedenih anrova Kad bi radili Euler Vennov dijagram ta tri tipa romana, presjek sva tri kruga, onaj komadi u sredini, bilo bi Drenje To je jedna dojmljiva stilska vje ba, i svaka Ne vjerujem da sam ikad pro itala prozno djelo koje se toliko opire ukalupljivanju u odre eni anr kao Drenje I sad, kad su mi se dojmovi slegli, ne mogu to no re i ni to je Drenje , ni za to me toliko fascinira Jer, nije rije ni o hororu, ni o trileru, ni o psiholo kom romanu, iako roman ima elemente svih navedenih anrova Kad bi radili Euler Vennov dijagram ta tri tipa romana, presjek sva tri kruga, onaj komadi u sredini, bilo bi Drenje To je jedna dojmljiva stilska vje ba, i svakako jedno od zanimljivijih djela koje se zadnjih godina pojavilo na sceni Ja sam bila odmah osvojena bogatim vokabularom i metikuloznim opisima, koji izvanredno do aravaju atmosferu u romanu Jer, u Drenju sve truli i propada, sve je na putu u nepovrat, ali nagovje taji budu eg crnila svejedno ne daju itatelju da prestane itati Dapa e, mrak koji vreba iz razli itih punktova u Drenju i neposrednoj okolici daje jedan bizarni ar cijeloj pri i koja ne obiluje doga ajima, ali to je u skladu s pasivnosti koju displejiraju svi likovi u romanu Sve u svemu, roman mi se svidio, i premda nisam bila sigurna koliko bih mu zvjezdica stavila, na kraju sam se ipak odlu ila za pet

 2. Na Ta Na Ta says:

  ve dugo nisam tako uronila u masu bez to ke i zareza, u atmosferu i u bezdan koji se otvara dok klizi po rije ima

 3. Daria Daria says:

  U uni tenoj i opusto enoj Baranji, apsolventica Marta sa svojim mentorom alkoholi arem Markovi em radi na znanstvenom radu prou avanja ekosustava Marta snima zvukove prirode bioakustika i tijekom preslu avanja snimke, na jednoj snimci otkrije neobi an um nepoznatog podrijetla Autor, esto op iran, koristi interesantan stil i vokabular kojim spretno do arava apokalipti nu i patolo ku atmosferu Baranje, atmosferu lo eg, zaboravljenog i neizvjesnog, premda povremeno re enice natrpava ki astim i U uni tenoj i opusto enoj Baranji, apsolventica Marta sa svojim mentorom alkoholi arem Markovi em radi na znanstvenom radu prou avanja ekosustava Marta snima zvukove prirode bioakustika i tijekom preslu avanja snimke, na jednoj snimci otkrije neobi an um nepoznatog podrijetla Autor, esto op iran, koristi interesantan stil i vokabular kojim spretno do arava apokalipti nu i patolo ku atmosferu Baranje, atmosferu lo eg, zaboravljenog i neizvjesnog, premda povremeno re enice natrpava ki astim i besmislenim rije ima i frazama koje esto ne vode nikuda Pa su tako na primjer ljudi pra njavi artefakti , netko nekoga eli distancirati kombiniranjem najstro ega metajezika s hermeti nim sentencijama sli nim propovijedima ili lo oj poeziji , ili pak ena nalikuje zgradama i poljoprivrednim strojevima , ili ak jezero podsje a na predvorje banke ili bolnice Ve ina navedenoga je nemogu a i nepotrebna a ovo pretenciozno stiliziranje je iritantno.Ove bravurozne i besmisleno pretjerane re enice bih mu i oprostila da se u ovom djelu i ta doga a, ali se u njemu ba ni ta ne doga a Osim nekoliko snimljenih umova nepoznatog podrijetla, nekoliko ljudskih sjena pro losti, nekoliko mu nina i moje nade da ova proza ide u odre enom smjeru, i vjerujem elje autora da prika e poreme aj na eg dru tva danas, dogodi se jedino razo aranje spoznajom da ova proza ipak ne ide nigdje umovi su se pojavili, a da li se radi o zvukovima paralelnih svjetova, da li su to zvukovi budu nosti Da li su to zapisi koji se tek trebaju dogoditi Ili je to mo da iluzija, podzemna zra enja E to je prepu teno itatelju da odabere Rekla bih da je ipak um u komunikaciji izme u autora i mene

 4. Ivan Damjanović Ivan Damjanović says:

  poprili no razvikan roman pa sam ga uzeo da vidim o emu je rije 7 vizura lo e kamere usp Blair Witch Projectnekoliko virtuoznih opisa i noir scena u po etku11 lektura artificijelnim konfuznim 17 usp Tribusonov Sanatorij kronotop, ugo aj 20 Markovi usp Snape21 opis Drenja usp selo iz Kafkina Dvorca117 118 1 od gr8 dijelova romanausp Resident Evil 4 igra, ne film neko pansko selo gdje su ljudi surovi i pod neobja njivim utjecajem kao i ovdjedojam PMS romana nikad prije mi nije poprili no razvikan roman pa sam ga uzeo da vidim o emu je rije 7 vizura lo e kamere usp Blair Witch Projectnekoliko virtuoznih opisa i noir scena u po etku11 lektura artificijelnim konfuznim 17 usp Tribusonov Sanatorij kronotop, ugo aj 20 Markovi usp Snape21 opis Drenja usp selo iz Kafkina Dvorca117 118 1 od gr8 dijelova romanausp Resident Evil 4 igra, ne film neko pansko selo gdje su ljudi surovi i pod neobja njivim utjecajem kao i ovdjedojam PMS romana nikad prije mi nije pala na pamet ta anrovska odrednica, ali ovdje, dobrim dijelom, definitivno repetitivno, dosadno i naporno na mahovenesumnjivo na trenutke stilski impresivan roman, ali sadr ajem bjesomu no rastezanje i nepodno ljivo MISTIFICIRANJEtrenutci nevjerojatnog smaranja metajezikomHIPSTERSKI ROMAN if i ever saw one drugi pojas usp Silent Hill 2006 PREZASI ENOST opisima atmosfere143 ovo Drenje komonto mo e promijeniti naziv u Silent Hill jer je u biti gotovo rije o lokalizaciji Silent Hilla, tj Silent Hill fanfictionu cementara iz Drenja usp spalionica iz Silent Hillaistina, bogat metajezik, ali, na alost, esto prerasta u pretenciozno forsiranje usp Slaughterhouse Five bezvremenost percepcija vremena145 mistificiraju e petljanje147 skoro sam umro od dosade 150 i prije usp Arrival 2016 transkripcija vanzemaljskog koda apropos, Arrival mi je jo dosta lo ije sjeo nego Drenje Dakle, odli na, izrazito svje a romana da bi zatim uslijedilo e e razo aranje kad se sve vi e kristaliziralo kojim smjerom, tj anrom ide ovaj roman Vrlo malo supstance sadr aja, vrlo mnogo ne ba originalnih mistifikacija.Razo aran sam jer sam se potajno nadao da je Drenje stvarnosna proza, a ne ovaj mumbo jumbo wannabe Silent Hill fanfiction naravno, ne mislim da je pisac nu no imao u mislima Silent Hill, mo da podsvjesno Neva no, jasno Iako je rije o mjesta cu u Baranji, ovaj roman nema ambicija analizirati provinciju ili p r okazivati njene skrivene strane B Klobu ar na koricama romana NA ALOST m op jer to bi bilo puno zanimljivije, ali i te e kompleksnije za napisati.Kraj mehhVjerojatno u eventualno uzeti i nastavak Viljevo, isto iz znati elje.Dosta sam se lomio, ali la em ako ka em da mi je ovo 3 5 liked it Sve skupa mi je nedostatno za vi u ocjenu

 5. Andrija Andrija says:

  Besprijekorno napisan roman s nekoliko impresivnih, fotografski stiliziranih opisa i itavom kvazi ontologijom uma Mi smo alosna vrsta, ali tu nema pomo i, to nas i ini ljudima, injenica da ne mo emo sagledati taj prividni kaos, nego ga konzumiramo esticu po esticu, poput vr ka olovke koja ostavlja za sobom trag tanak poput dlake irina te linije je raspon na e svijesti, a potez njezinog ispisivanja je tijek vremena, na ivoti str 143

 6. Zoran Krušvar Zoran Krušvar says:

  Uzeo sam ovu knjigu zbog toga to je netko napomenuo da su je u Puli na kroatistici, u sklopu nekog kolegija ili seminara, uspore ivali s Lovecraft, Howard PhillipsTo me je prvenstveno interesiralo jer sam prije nekoliko godina objavio roman Kamov se vra a ku i koji se doticao Lovecraftovog mythosa, koriste i se me utim sasvim druga ijom atmosferom, tonom i zapravo osim to je koristio neke od Lovecraftovih motiva uop e nije sli io Lovecraftovom pisanju Pa me zanimalo koje su to to ke koje ne Uzeo sam ovu knjigu zbog toga to je netko napomenuo da su je u Puli na kroatistici, u sklopu nekog kolegija ili seminara, uspore ivali s Lovecraft, Howard PhillipsTo me je prvenstveno interesiralo jer sam prije nekoliko godina objavio roman Kamov se vra a ku i koji se doticao Lovecraftovog mythosa, koriste i se me utim sasvim druga ijom atmosferom, tonom i zapravo osim to je koristio neke od Lovecraftovih motiva uop e nije sli io Lovecraftovom pisanju Pa me zanimalo koje su to to ke koje nekog drugog hrvatskog pisca povezuju s Lovecraftom.Sasvim suprotno od mog romana, Bekav evo Drenje ne sadr i nikakve Lovecraftove umotvorine, nema referenci na Necronomicon, Cthulhua, drevne bogove ili i ta sli no Me utim, ono to ima, jesu brojne sli nosti u na inu na koji se gradi atmosfera, razvija radnja, likovi i sl.Kao i kod brojnih Lovecraftovih djela, Drenje po inje s dolaskom glavnog lika, koji je intelektualan i osamljen, iz urbane civilizirane sredine u zabit Zabit je u ovom slu aju Drenje Ba kao i kod Lovecrafta, stanovni tvo te zabiti okarakterizirano je kao mentalno usporeno, dekadentno, degenerirano i maliciozno Kod Bekavca, dodu e, nema pretvaranja u ribe i plodove mora, ali dobro Prisutan je motiv vode kao misti nog, nestabilnog medija, ije dubine mogu a ne moraju skrivati ne to Kod Bekavca je voda povezana uz poplavu i negativna zra enja podzemnih voda, dok je kod Lovecrafta ona dom raznih zanimljivih bi a Nema velike sli nosti, ali voda je tu.Nakon to glavni lik stigne u zabit, i kod Lovecrafta i kod Bekavca, slijedi detektiranje bolesne atmosfere koja tamo vlada i postepeno otkrivanje stra ne tajne Tu je prisutan i lik, s kojim e se glavni lik postupno identificirati Kod Lovecrafta je esto u pitanju pokojni daleki ro ak koji se obi no bavio okultnim, itao Necronomicon i sl a u iju ku u glavni lik useljava te s vremenom otkriva njegove tajne i postaje mu mentalno sve sli niji Tako i junakinja Drenja po dolasku upoznaje svog mentora, prema kojem u po etku osje a otpor, antagonizam, da bi se prema kraju sve vi e povezivala s njegovim interesima i kona no odlu ila ostati u Drenju, osudiv i se poput njega na izolaciju od akademske zajednice i onog to bismo mogli nazvati civiliziranim svijetom Sli nosti izme u Bekavca i Lovecrafta tu ne prestaju I jedan i drugi baziraju svoja djela na izgradnji sna ne atmosfere, relativno malo akcije, a pogotovo malo akcije koja je pod kontrolom likova I kod Lovecrafta i kod Bekavca likovi manje vi e promatraju doga aje, bez puno anse da i ta promijene to se izgradnje atmosfere ti e, oba autora pribjegavaju ekstenzivnim opisima Valja ipak primijetiti da je vremenska razlika u nastanku njihovih djela gotovo sto godina pa Bekavac u tom smislu djeluju pomalo anakrono Ne uzme li se Lovecraftovo godi te u obzir, pretjerani opisi su karakteristika koju e i njemu danas neki itatelji predbaciti.Postoji jo jedna upadljiva sli nost ove dvojice autora, a njen je doprinos kod obojice diskutabilan Naime, Lovecraft je isticao i konstantno primjenjivao u praksi da je najja i strah onaj od nepoznatog Zbog toga su u njegovoj prozi uzro nici na eg straha esto tek nazna eni, ostavljeni misterioznima, nisu do kraja opisani i obja njeni Taj pristup, ili mo da mo emo re i problem imamo i kod Drenja Za to problem Zato to ekspozicija ide ovako PO ETAK u Drenju se ne to doga a, vjerojatno ne to lo eRANA SREDINA u Drenju se ne to lo e doga a, mo da jako lo eSREDINA u Drenju se vjerojatno doga a ne to jako lo e KRAJ u Drenju se vjerojatno doga a ne to jako lo e Dakle, u zadnjoj tre ini ili mo da ak i polovini knjige, na e poimanje stanja u Drenju nije napredovalo, a nije napredovalo zato to je to ne to to se doga a ostavljeno misti no i ne do kraja definirano injenica je da ta nedefiniranost ostavlja prostora za itateljeve samostalne projekcije, koje bi trebale biti stra nije od svega to bi pisac napisao, me utim ujedno ostavlja i knjigu nedore enom, a zadnji dio djela redundantnim jer ne donosi ni ta novo.Ipak, knjiga nije nezanimljiva, a na ao sam i neke meni osobno interesantne bioakusti ke podatke A i kako mi se svi a Lovecraft, o ito je da imam neke sklonosti prema takvom na inu pisanja te mi je i Bekavac bio u tom smislu zanimljiv

 7. Ivori Ivori says:

  Potrebno je na initi ve u ili manju zbrku da bi se mogao roditi smisao.

 8. Natalija Natalija says:

  Konzultacije Markovi a i Marte su sa etak svakog akademskog odnosa s vidno nestabilnim osobama Roman je sjajan i malo jeziv na posve neo ekivan na in.

 9. Goran K Goran K says:

  Atmosferi an roman, sa vrlo malo klasi ne akcije , koji, unato detaljnim i opse nim opisima, dosta prepu ta itateljevoj ma ti Radnja se vrti oko minimalnog broja likova, sporo napreduje, i jedini turn off je view spoiler to nedostaje neki finalni klimaks hide spoiler Autor od po etka slika usporenu, gotovo monokromatsku, sliku ruralne Slavonije u kojoj se navodno odvijaju neobja njive promjene, koje prijete jo nedefiniranom katastrofom Mala zamjerka je na repetetivinost tih opisa Je Atmosferi an roman, sa vrlo malo klasi ne akcije , koji, unato detaljnim i opse nim opisima, dosta prepu ta itateljevoj ma ti Radnja se vrti oko minimalnog broja likova, sporo napreduje, i jedini turn off je view spoiler to nedostaje neki finalni klimaks hide spoiler Autor od po etka slika usporenu, gotovo monokromatsku, sliku ruralne Slavonije u kojoj se navodno odvijaju neobja njive promjene, koje prijete jo nedefiniranom katastrofom Mala zamjerka je na repetetivinost tih opisa Jer kad ih pro ita nekoliko, svi se svode na isto, do aravaju istu atmosferu, sa vrlo sli nim ili istim rije ima i motivima stari film filmska traka npr Motiv alternativnog provla i se kroz cijelu knjigu, i mije a sa konvencionalnom fizikom, ali bez zauzimanja strana itatelj u nijednom trenutku ne mo e biti siguran da li se tu odvija ne to to u stvarnom svijetu nije fizi ki mogu e Tako da je te ko re i da li je knjiga SF, horror ili mystery, iako ju je najlak e definirati kao svo troje Uglavnom, knjiga mi se svidjela, iako je ne bih preporu io svakome, pogotovo ako osoba ne voli spore, atmosferi ne romane i ili mu nedostaje ma te Minimalno poznavanje fizike tako er je plus prilikom itanja Veoma zanimljiv roman, osvje avaju za ovo govorno podru je, i veselim se itanju nastavka Viljeva koje mo da otkrije i malo vi e o predstoje oj katastrofi i njenoj naravi

 10. Stanislava Ugljesic Stanislava Ugljesic says:

  Stilski je vrhunski napisan roman, vi edimenzionalan jezik koji je sam sebi platno i obogati itateljev vokabular U nekim trenucima podsje a na Borgesa Centralna tema je atmosfera it self U mao ambijent koje je itekako stvaran i poznat u isto noj Slavoniji te mi je vrlo dopadljivo kako pisac poku ava dati mu dublji zna aj kroz fenomen sli an EVP u koji vrlo temeljito i sa znanstvenim injenicama obra uje Zvuk kao glavno udovi te vrlo domi ljato A pejza i kao smetnje na TV u Nije mi Stilski je vrhunski napisan roman, vi edimenzionalan jezik koji je sam sebi platno i obogati itateljev vokabular U nekim trenucima podsje a na Borgesa Centralna tema je atmosfera it self U mao ambijent koje je itekako stvaran i poznat u isto noj Slavoniji te mi je vrlo dopadljivo kako pisac poku ava dati mu dublji zna aj kroz fenomen sli an EVP u koji vrlo temeljito i sa znanstvenim injenicama obra uje Zvuk kao glavno udovi te vrlo domi ljato A pejza i kao smetnje na TV u Nije mi drag zbog momenata u kojima djeluje pretenciozno i postoji par pukotina u knjizi gdje je mogao osobno dotaknuti itatelja, da se manje pa nje obra alo na pretjerano stiliziranje I da barem sadr i naznake ili tragove za de ifriranje poruka kao nekakav dodatak na kraju knjige mislim da bi bila potpuni hit U svakom slu aju, vrijedno itanja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *